Dommer

DOMMERLovdata.no: Dommer fra Menneskerettsdomstolen, Høyesterett og alle Lagmansretter.

"Alle begrunnede avgjørelser fra Høyesterett og et utvalg avgjørelser fra lagmannsrettene. Sidene oppdateres flere ganger i uken, og en avgjørelse er gratis tilgjengelig i ca. fire måneder."For eldre dommer (4 mnd.) trenger du abonnement  på lovdata.


Alternativ tilgang til lovdata:

 • Fylkesbibliotekene skal ha tilgang (samt noen lokale bibliotek).
 • De juridiske fakultetene.
 • Via advokater.
Oversikt over rettsavgjørelser med eierskifteforsikringsselskapene


---------------------------------------------------------------------------------------


NÅR GÅR RETTSAKEN?


Norges domstoler: 

Når går rettssaken?

Her finner du berammingslister med informasjon om når og hvor en rettssak går, samt rettens administrator og advokater.


---------------------------------------------------------------------------------------


Kan boligkjøper nekte boligselgerforsikringsselskapet

(tidl. eierskifteforsikring) å komme på befaring med egen takstmann?


Forsikringsselskapenes takstmennene kan ikke anses som objektive og uavhengige til selgersiden (uavhengig av oppdragsgiver)! STOPP boligsvindel anbefaler derfor på det sterkeste å IKKE slippe til disse takstmennene. Se Forsikringsselskapenes takstmenn.
Norges Høyesteretts ankeutvalg - Kjennelse:

HR-2014-2258-U

"I tvist om heving av boligkjøp uttalte ankeutvalget at en part ikke kan pålegges å stille sitt hjem til disposisjon for befaring av motpartens privatengasjerte sakkyndige uten klar lovhjemmel. Tvl. § 26-5 gir ikke slik hjemmel. Plikten til bevistilgang gjelder bare overfor retten. Anken over lagmannsrettens kjennelse, som hadde avslått begjæringen om bevistilgang, ble forkastet."


"Tvist om bevistilgang til boligeiendom. I rettssak om heving av boligkjøp ble det fremsatt krav fra saksøkte om befaring av manglende ved boligeiendommen sammen med en privat engasjert sakkyndig. Lagmannsretten tok ikke begjæringen til følge da en slik befaring uten samtykke må anses som et inngrep i privatlivets fred som er beskyttet av grunnloven § 102 og EMK artikkel 8.

Henvisninger: Grunnlova (1814) §102 | Menneskerettsloven (1999) EMKN A8 | Tvisteloven (2005)"


 • Salten tingrett TSALT-2014-17905Kjennelse/dom omtalt av:


 • Oslo Advokatkontor AS - 21.11.2014

HØYESTERETT: 18. november 2014 – Protector Forsikring ASA har ikke rett til å kreve befaring med egne fagkyndige

"Høyesterett har ved sin kjennelse av 18. november 2014 avgjort at Protector Forsikring ASA ikke kan kreve å komme på befaring i boligen til kjøper med privat engasjerte takstmenn. Oslo Advokatkontor AS ved advokat Glenn Ulrik Halvorsen har den siste tiden nektet eierskifteforsikringselskapene å komme på befaring, da disse rapportene ofte oppfattes som bestillingsverk fra Protector og Norwegian Claims AS (på vegne av eierskifteforsikringselskapene) sin side"


 • Oslo Advokatkontor AS - 11.08.2014

Kan boligkjøpere nekte Protector Forsikring ASA å komme på befaring med egen takstmann?

"Mange boligkjøpere opplever at Protector Forsikring ASA bestrider fremsatt krav om prisavslag eller heving av boligkjøpet. I tillegg er det vanlig at Protector Forsikring ASA (og andre eierskifteforsikringsselskaper) ønsker å befare eiendommen med egen takstmann."


 • E24 - 28.02.2015:

Du kan nekte motpartens takstmann adgang

"Havner du i boligtvist kan du stoppe motpartens takstmann i døren. Men det er ikke sikkert alternativet er noe bedre."


 • Boligrettsadvokaten 18.05.2015

Kan eierskifteforsikringsselskapet kreve tilgang til boligen din?

"Mange boligkjøpere har opplevd at eierskifteforsikringsselskapet ønsker å sende en egen takstmann inn i boligen deres, for selv å vurdere forholdene. Men har de et ubetinget krav på slik tilgang?"


 • Oslo Advokatkontor AS - 09.06.2015.

BORGARTING LAGMANNSRETT: 1. juni 2015 – Hvorfor boligkjøpere fortsatt bør nekte fagkyndige fra Amtrust International ved Norwegian Claims Link AS å komme på befaring

"Boligkjøper fikk fullt medhold i krav om prisavslag som følge av bad med utett membran. AmTrust International ved Norwegian Claims Link AS (NCL AS) nektet for ansvar og brukte igjen Bygg og Våtromsgruppen som sine fagkyndige vitner."


  • Oslo Advokatkontor AS - 22.12.2015.

  Selskapets takstmenn anses ikke som objektive og uavhengige

  "For første gang ser vi endelig at en lagmannsrett kommer til at fagfolk/takstmenn engasjert av et eierskifteforsikringsselskap ikke anses som uavhengige. Dommen ble avsagt 15. januar 2016 og lagmannsretten anser takster fra Protector som bestillingsverk og lite troverdige."


  • Oslo Advokatkontor AS - 10.02.2016.

  Protector nektes befaring av lagmannsretten

  "Protector nektes befaring av lagmannsretten. Eidsivating lagmannsrett har i sin avgjørelse den 3. februar 2016 kommet til at Protector Forsikring ASA ikke får komme på befaring med egen takstmann / fagkyndig før en rettssak. Protector Forsikring ASA fikk heller ikke medhold i krav om bevisopptak."
  ---------------------------------------------------------------------------------------


  Dommer hvor boligkjøper har tapt heving av boligkjøp og/eller fått redusert/tapt erstatning,

  fordi de har benyttet "fagmann" på på visning!  Henvisning til rettsavgjørelse kommer
  Omtalt i:

  02.02.2017 - Hus & Bolig:

  Risiko å ha med fagfolk på visning

  "Å ha med seg fagfolk på visning kan faktisk gjøre at du stiller svakere i en klagesak."


  03.09.2015 - Aftenposten:

  Hva bør du sjekke på visning?

  "Se på postkassene, og ikke ta med deg fagfolk."
  11.02.2015 - Nyhetsbyrået Newswire AS:

  Advarer mot fagfolk på visning

  "Mange har med fagfolk når de er på boligvisning, for å sikre at de ikke kjøper katta i sekken. Det er ikke likegyldig hvem du har med deg, sier sjefen for NITO Takst."
  23.01.2015 - Aftenposten:

  Hva bør du sjekke på visning?

  "Se på postkassene, og ikke ta med deg fagfolk."
  Bolig Mani - 18.12.2014:

  Disse bør du ikke ta med deg på visning

  "Mange unge førstegangskjøpere ønsker å ha med fagfolk på visningen – typisk far som er snekker eller en kusine som er elektriker. Dette bør du imidlertid styre unna. Hvorfor?"


  • Dagens Næringsliv - 15.01.2013:

  Farlig eksperthjelp

  "Boligkjøpere som tar med fagfolk på visning risikerer ekstra trøbbel. Norske domstoler stiller nemlig strengere krav til bolig-kjøperes undersøkelser dersom de har hatt eksperthjelp."


  • Jussportalen

  Bør du ha med fagfolk på visningen?
  ---------------------------------------------------------------------------------------


  Dommer hvor boligkjøper har tapt heving av boligkjøp og/eller fått redusert/tapt erstatning,

  fordi de ikke har gjort grundige nok undersøkelser før kjøp av bolig, da en eller flere i familien har hatt sykdom (asma, allergi etc.) som blir påvirket av dårlig inneklima

  forårsaket av skader/mangler (sopp, råte etc.)!  Henvisning til rettsavgjørelse kommer

  ---------------------------------------------------------------------------------------  Prisavslag ved kjøp av bolig


  Dom i Høyesterett 20.11.2010 - Prisavslag ved kjøp av bolig.

  ---------------------------------------------------------------------------------------


  Standardhevning og levetidsforlengelse


  20.03.2010 - Advokatfirmaet Judicium:

  Dom om "standardhevning"

  "I saker om mangler ved fast eiendom er det en fast taktikk fra eierskifteforsikringsselskapene å kreve at tilkjent beløp (prisavslag eller erstatning) skal reduseres fordi reparasjonen medfører en standardhevning. Det er imidlertid langt fra alltid at denne synsmåten er relevant, og som regel reises slike krav uten grunnlag."
  Rett og galt

  Faglitteraturen bløffer.

  "Læren om fradrag for standardheving og levetidsforlengelse kan være helt uten hjemmel."


  ---------------------------------------------------------------------------------------  ------------------------------


  STOP boligsvindel, Danmark


  ------------------------------

  ------------------------------


  Andre aktuelle facebook- grupper/sider:  STOPP -

  HELP FORSIKRING AS -

  Boligkjøpere blir lurt


  -------------------------


  Kritiske til

  Protector Forsikring


  -------------------------


  Ja til tryggere elektriske anlegg og kvalitetssikring av elektrobransjen.


  -------------------------


  Byggesaker


  -------------------------


  Utbyggingshaiene på Sørlandet


  -------------------------