Forsikringsselskapenes takstmenn

Forsikringsselskapenes takstmenn


Kan boligkjøper nekte boligselgerforsikringsselskapene

(tidl. eierskifteforsikring) å komme på befaring med egen takstmann?

Høyesteretts kjennelse HR-2014-2258-U gjør det mulig å nekte boligselgerforsikringsselskapenes takstmenn tilgang til boligen!


STOPP boligsvindel anbefaler IKKE å slippe til boligselger-forsikringsselskapenes takstmenn, da disse IKKE kan anses som objektive og uavhengige. Det er dessverre svært mange boligkjøpere som har fått sin sak ødelagt med katastrofale følger pga. disse takstmennene.

Boligselgerforsikringsselskapet kan begjære bevisopptak (se tvisteloven §27) om du nekter forsikringselskapets takstmann å komme på befaring. Blir det begjært bevisopptak er det viktig at din advokat krever at det blir oppnevnt en rettsoppnevt sakkyndig (takstmann) som er uahengig og nøytral (ingen bindinger til boligselgerforsikringsselskapet). Her er det viktig at du har en dyktig advokat som er spesialisert på avhendingssaker og som kjenner boligselgerforsikringsselskapenes «metoder» samt deres takstmenn, slik at den rettsoppnevnte evt. kan avskjæres grunnet inhabilitet om det skulle bli nødvendig, ellers er det fare for at den rettsoppnevnet skriver et "bestillingsverk" til fordel for selgersiden. Det er dessverre alt for mange advokater som tar slike saker uten å ha den rette kompetanse og erfaring. Disse advokatene bidrar dessverre til at rettspraksis endres i feil retning. Med «riktig» advokat øker sjansen for et mer rettferdig resultat, og med feil kan det ende katastrofalt.


NB: takstmann er ingen beskyttet tittel og hvem som helst kan kalle seg takstmann. Det finnes heller ingen offentlig godkjenningsordning av takstmenn, ei heller en "takstmannslov". Medlemskap i en av taksorganisasjonene er heller INGEN garanti for kvalitet, objektivitet, uavhengighet, osv. 


Reklamasjonsnemnda for takstmenn behandler kun saker der takstmannen er medlem av Norsk takst (tidl. NTF og NITO takst). Spørsmålet er om denne nemda har noen verdi, for selv etter flere avgjørelser mot enkelte takstmenn fortsetter de i samme spor som tidligere uten noen form for konsekvenser. Vi siterer en av

grunnleggerne til STOPP boligsvindel: "Det såkalte nåløyet for å bli medlem er så stort at selv en blind blåhval hadde sluppet igjennom".ABChus / IEC-hus:

Det er vært å merke seg at takstmennene som er beskrevet i Kapital nr.4 - 2015 også er sterkt involvert i ABChus/IEC-hus (se side 389 i Forbrukerrådets rapport) . Det anbefales derfor på det sterkeste å ikke slippe til disse takstmenn på denne hustypen ved tvist mellom utbygger/selger og kjøper, da de heller ikke her kan anses som objektive og uavhengige!Det er også vært å merke seg at boligkjøperforsikringsselskapene benytter seg ofte av de samme takstmennene som boligselgerforsikringsselskapene bruker (se Misfornøyd med boligkjøperforsikringen?). Resultatet er lave takster som ikke samsvarer med preaksepterte løsninger. Saker avvises således fordi vesentlighetskravet ikke innfris. Enkelte boligkjøpere opplever at de får en god og riktig takst fra disse takstmennene, men at de snur å går mot sin egen rapport i retten etter «press» fra boligselgerforsikringen. Boligselgerforsikringsselskapet kan da bruke «din» takstmanns vitneforklaring mot deg.

Vi anbefaler defor på det sterkeste å IKKE slippe disse takstmennene til uansett hvem de blir engasjert av, for disse kan ikke anses som objektive og uavhengige til selgersiden (uavhengig av oppdragsgiver)!


---------------------------------------------------------------------------
Oslo Advokatkontor AS 14.01.2020:

Boligtvister - Kan jeg nekte takstmannen adgang? Ja - episode nr 2Oslo Advokatkontor AS 29.06.2020:

Episode #10 - Hva er et riktig prisavslag?

"Selgersiden hevder urettmessig at kjøper må akseptere billigste nødvendige reparasjon. Dette blir ofte koordinert med selgerssiden sine faste takstmenn, som beskriver utbedringer som gir en utbedring med f esk 70 til 80 % av avvikene. Dette sparer forsikringsselskapene store beløp på hvert år på bekostning av boligkjøperne."
---------------------------------------------------------------------------


Med denne kjennelsen fra Høyesterett kan boligkjøper nekte boligselgerforsikringsselskapenes takstmenn tilgang til å komme på befaring:


Norges Høyesteretts ankeutvalg - Kjennelse:

HR-2014-2258-U

"I tvist om heving av boligkjøp uttalte ankeutvalget at en part ikke kan pålegges å stille sitt hjem til disposisjon for befaring av motpartens privatengasjerte sakkyndige uten klar lovhjemmel. Tvl. § 26-5 gir ikke slik hjemmel. Plikten til bevistilgang gjelder bare overfor retten. Anken over lagmannsrettens kjennelse, som hadde avslått begjæringen om bevistilgang, ble forkastet."


"Tvist om bevistilgang til boligeiendom. I rettssak om heving av boligkjøp ble det fremsatt krav fra saksøkte om befaring av manglende ved boligeiendommen sammen med en privat engasjert sakkyndig. Lagmannsretten tok ikke begjæringen til følge da en slik befaring uten samtykke må anses som et inngrep i privatlivets fred som er beskyttet av grunnloven § 102 og EMK artikkel 8.

Henvisninger: Grunnlova (1814) §102 | Menneskerettsloven (1999) EMKN A8 | Tvisteloven (2005)"


 • Salten tingrett TSALT-2014-17905Kjennelse/dom omtalt av:


 • Oslo Advokatkontor AS - 21.11.2014

HØYESTERETT: 18. november 2014 – Protector Forsikring ASA har ikke rett til å kreve befaring med egne fagkyndige

"Høyesterett har ved sin kjennelse av 18. november 2014 avgjort at Protector Forsikring ASA ikke kan kreve å komme på befaring i boligen til kjøper med privat engasjerte takstmenn. Oslo Advokatkontor AS ved advokat Glenn Ulrik Halvorsen har den siste tiden nektet eierskifteforsikringselskapene å komme på befaring, da disse rapportene ofte oppfattes som bestillingsverk fra Protector og Norwegian Claims AS (på vegne av eierskifteforsikringselskapene) sin side"


 • Oslo Advokatkontor AS - 11.08.2014

Kan boligkjøpere nekte Protector Forsikring ASA å komme på befaring med egen takstmann?

"Mange boligkjøpere opplever at Protector Forsikring ASA bestrider fremsatt krav om prisavslag eller heving av boligkjøpet. I tillegg er det vanlig at Protector Forsikring ASA (og andre eierskifteforsikringsselskaper) ønsker å befare eiendommen med egen takstmann."


 • E24 - 28.02.2015:

Du kan nekte motpartens takstmann adgang

"Havner du i boligtvist kan du stoppe motpartens takstmann i døren. Men det er ikke sikkert alternativet er noe bedre."


 • Boligrettsadvokaten 18.05.2015

Kan eierskifteforsikringsselskapet kreve tilgang til boligen din?

"Mange boligkjøpere har opplevd at eierskifteforsikringsselskapet ønsker å sende en egen takstmann inn i boligen deres, for selv å vurdere forholdene. Men har de et ubetinget krav på slik tilgang?"


 • Oslo Advokatkontor AS - 09.06.2015.

BORGARTING LAGMANNSRETT: 1. juni 2015 – Hvorfor boligkjøpere fortsatt bør nekte fagkyndige fra Amtrust International ved Norwegian Claims Link AS å komme på befaring

"Boligkjøper fikk fullt medhold i krav om prisavslag som følge av bad med utett membran. AmTrust International ved Norwegian Claims Link AS (NCL AS) nektet for ansvar og brukte igjen Bygg og Våtromsgruppen som sine fagkyndige vitner."  • Oslo Advokatkontor AS - 22.12.2015.

  Selskapets takstmenn anses ikke som objektive og uavhengige

  "For første gang ser vi endelig at en lagmannsrett kommer til at fagfolk/takstmenn engasjert av et eierskifteforsikringsselskap ikke anses som uavhengige. Dommen ble avsagt 15. januar 2016 og lagmannsretten anser takster fra Protector som bestillingsverk og lite troverdige."


  • Oslo Advokatkontor AS - 10.02.2016.

  Protector nektes befaring av lagmannsretten

  "Protector nektes befaring av lagmannsretten. Eidsivating lagmannsrett har i sin avgjørelse den 3. februar 2016 kommet til at Protector Forsikring ASA ikke får komme på befaring med egen takstmann / fagkyndig før en rettssak. Protector Forsikring ASA fikk heller ikke medhold i krav om bevisopptak."
  ---------------------------------------------------------------------------


  26.02.2015 - Kapital (s.90 - 96 i papirutgave nr.4-2015):

  Boligkjøpere angriper Protector og NCLs takstmenn: - Rene bestillingsverk.

  “Boligkjøpere som ligger i konflikt med eierskifteforsikringsselskapene Protector og NCL, retter nå skytset mot selskapenes takstmenn, hvor enkelte kan bli tildelt flere titalls oppdrag på et år. Advokat Glenn Ulrik Halvorsen, som representerer mange boligkjøpere, kaller disse takstene for "rene bestillingsverk".”


  "Nemlig det faktum at så mange av takstmennene eierskifteforsikringsselskapene benytter er medlemmer av den frikirkelig bevegelsen, eller sekten om du vil, Smiths venner".


  "Totalt har Kapital blitt tipset om drøyt 40 aktive takstmenn som alle er medlemmer av denne frikirkelige bevegelsen".


  "Faktisk er også alle de tre tekniske lederne for både Protector, NCL og det største forsikringsselskapet som selger forsikringer til boligkjøpere, Help, alle Smiths venner fra den samme lokale menigheten i Drammen. Kapital har spurt Protector og NCL om det er en bevisst ansettelsespolitikk å ansette og leie inn takstmenn som er Smiths venner, eller om dette er rene tilfeldigheter".


  • Se side 389 i Forbrukerrådets rapport.  • Kjøp Kapital for å lese reportasjene!

  kjøp enkeltutgave ved å laste ned Kapitals app eller etterbestill

  på: tlf 23 29 63 00 eller resepsjon@hegnar.no  28.06.2015 - Gudbransdølen Dagningen:

  – Taksten et rent bestillingsverk

  "Både Forbrukerrådet og flere boligkjøpere tviler på uavhengigheten til eierskifteselskapenes takstmenn."


  – Stor forskjell på takstsum

  "Forbrukerrådet vil ha strengere regler for bolig- og skade- taksering. Takstmann Morten Haugom er enig. – Det er noe fullstendig feil med dagens ordning, sier han."
  ---------------------------------------------------------------------------


  02.05.2021: Advokatfirmaet Møller:

  Protectors takstmann dømt for brudd på god takstmannskikk (nr. 2)

  "Advokatfirmaet Møller bistod en ung kvinne som kjøpte en bolig på Romerike, der det viste seg at badet var utett. Dette til tross for at takstmannen som skrev tilstandsrapporten hadde gitt badet beste tilstandsgrad for brukte bygningsdeler (TG1).
  Vår klient innhentet en uttalelse fra en takstmann som var spesialist på lokal utbedring av bad. Han mente badet måtte rives i sin helhet.
  Protector engasjerte så en svært omstridt takstmann – som aldri har foretatt lokal utbedring av bad. Uten engang å ha vært på befaring konkluderte han med at badet kunne utbedres lokalt og til en brøkdel av prisen estimert av kjøpers takstmann. For denne jobben ble han belønnet med domfellelse i reklamasjonsnemnda for takstmenn som konkluderte med at han hadde brutt det etiske regelverket."  19.12.2018: Advokatfirmaet Møller:

  Eierskifteselskapets takstmann dømt i reklamasjonsnemnda!

  "Advokat Andreas Møller bistod en klient som mottok en takstrapport fra en takstmann engasjert av Protector. Dette til tross for at klienten ga klart uttrykk for at han ikke ønsket slik rapport og at takstmannen ikke var velkommen.  For dette ble takstmannen dømt for brudd på reglene for god takstmannskikk av reklamasjonsnemnda for takstmenn."  07.08.2018: STOPP boligsvindel:

  ---------------------------------------------------------------------------


  14.03.2017 - Forbrukerrådet:

  Boligkjøpere er de store taperne med dagens forsikringsordning

  "Kjøp av bolig er livets viktigste handel og angrerett finnes ikke. En kvalitativ undersøkelse Forbrukerrådet har gjort om eierskifteforsikring og boligkjøperforsikring og effektene for forbrukerne, viser at risikoen i bolighandelen er svært skjevdelt"


  • 14.03.2017 - Forbrukerrådet:

  Rapport om Eierskifteforsikringer og boligkjøperforsikringer

  "Rapporten presenterer bolighandelen, ansvarsforholdene, forsikringsordningene og reklamasjonsreglene fra et mangfold av helt ulike perspektiver og interesser"


  • 14.03.2017 - Oslo Advokatkontor AS:

  Forbrukerrådet slakter NCL, Protector og Help

  "Forbrukerrådet har utarbeidet en meget grundig rapport om dagens situasjon i boligmarkedet. Konklusjonen er klar fra rapporten til Forbrukerrådet, boligkjøper er den tapende part. Boligselger tar ingen økonomisk risiko …"


  • 14.03.2017 - Byggmesteren:

  Boligkjøpere er de store taperne

  "En undersøkelse Forbrukerrådet har gjort om eierskifteforsikring, boligkjøperforsikring og effektene for forbrukerne viser at risikoen i bolighandelen er svært skjevt fordelt."


  • 14.03.2017 - E24:

  Forbrukerrådet vil skrote dagens forsikringer ved boligsalg

  "Risikoen i en bolighandel er svært skjevdelt, viser en undersøkelse Forbrukerrådet har gjort."


  • 14.03.2017 - Advokat Waldow:

  Forbrukerrådet: 7 av 10 misfornøyd med HELP

  "I en fersk rapport  har forbrukerrådet gjennomgått 22 avhendingssaker. I 10 av dem var HELP involvert. Ni av uttrykte misnøye med selskapet og syv av ti var misfornøyde med selskapet som helhet."


  • 14.03.2017 - NRK:

  – Du har bedre rettigheter når du kjøper brødrister enn hus

  "Tore Kandahl følte seg rettsløs i kampen mot selgers forsikringsselskap, etter å ha kjøpt et hus som ble stadig skjevere. Han er ikke alene, sier Forbrukerrådet."


  • 28.03.2017 - Journalen:

  – Boligkjøp er en risikosport

  "Boligmarkedet er utrygt, selv med forsikring."

  ---------------------------------------------------------------------------


  Et par, av svært mange saker i STOPP boligsvindel om hvordan boligselgerforsikringsselskapenes såkalte "uavhengige" takstmenn opererer.

  DETTE ER BOLIGKJØPERNES REALITET. DISSE SAKENE ER DESSVERRE IKKE UNIKE.

  ---------------------------------------------------------------------------


  Bygg og Våtromsgruppen:

  ---------------------------------------------------------------------------


  Bergen Takstsenter/Schinnes Bygg:

  • 26.03.2015 - Kapital (s.120-125 i papirutgave nr.6-2015):

  Var takstmann på hus ved tidligere salg - fikk erstatning som boligkjøper få år senere: Full pott hos Protector

  “En takstmann på Vestlandet som Protector ofte benytter, fikk utbetalt nesten hele sitt krav, dvs. 400.000 kroner, alt to dager etter at han reklamerte på et boligkjøp. Selger reagerer, og mistenker at den lynraske utbetalingen, og ytterligere utbetaling senere, skyldes takstmannens relasjoner til selskapet. Noe Protector avviser.”


  "SOM VANLIG: Ifølge en epost fra Protectors administrerende direktør Sverre Bjerkeli til selger er reklamasjonsaken på huset på Steinsland behandlet på vanlig måte i Protector, der skaden er gjort opp «hurtig og korrekt»."


  "KRAFTIG PROVOSERT: Direktør for eierskifte i Protector forsikring, Merete Christensen Bernau, protesterer mot inntrykket av at forsikringsselskapet får levert rene bestillingsverk fra innleide, ofte ikke-sertifiserte takstmenn."


  "Kapital oppfordrer boligkjøpere som er godt fornøyde med behandlingen de har fått hos Protector til å ta kontakt." (s.124, tredje kolonne, tredje avsnitt)


   • Kjøp Kapital for å lese reportasjene!

  kjøp enkeltutgave ved å laste ned Kapitals app eller etterbestill

  på: tlf 23 29 63 00 eller resepsjon@hegnar.no


  ---------------------------------------------------------------------------


  BER:


  • 04.12.2014 - Kapital (s.88 - 91 i papirutgave nr.21-2014):

  Meddommer frifant Protector delvis i retten - hadde oppdrag for forsikringsselskapet: - Jeg har ren samvittighet.

  "Rett før en eierskiftesak mellom Heidi Dammann og eierskifteforsikringselskapet Protector skulle opp i tingretten, ble en meddommer fjernet fordi hans integritet kunne trekkes i tvil. Rett etter at dommen falt, oppdaget boligkjøper at også den nye meddommeren hadde forretningsmessig tilknytning til Protector."

    • Kjøp Kapital for å lese reportasjene!

  kjøp enkeltutgave ved å laste ned Kapitals app eller etterbestill på: tlf 23 29 63 00 eller resepsjon@hegnar.no


  ---------------------------------------------------------------------------


  ---------------------------------------------------------------------------


  For mer info se STOPP boligsvindels facebookside eller bli medlem av STOPP boligsvindels facebookgruppe


  ---------------------------------------------------------------------------


  Nyhetssaker ang. boligselgerforsikring

  (tidl. eierskifteforsikring)  ------------------------------


  STOP boligsvindel, Danmark


  ------------------------------

  ------------------------------


  Andre aktuelle facebook- grupper/sider:  STOPP -

  HELP FORSIKRING AS -

  Boligkjøpere blir lurt


  -------------------------


  Kritiske til

  Protector Forsikring


  -------------------------


  Ja til tryggere elektriske anlegg og kvalitetssikring av elektrobransjen.


  -------------------------


  Byggesaker


  -------------------------


  Utbyggingshaiene på Sørlandet


  -------------------------